For users
For business

Sportzmap PLATFORMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Sportzmap Platformas lietošanas noteikumi nosaka Klientu tiesības un pienākumus, lietojot jebkuru no Platformas resursiem. Uzsākot lietot jebkuru no Sportzmap Platformas resursiem, Klients automātiski akceptē visus spēkā esošos Sportzmap Platformas lietošanas noteikumus, kas laiku pa laikam var tikt vienpusēji mainīti.

1. NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS

1.1. Apmeklējums - Klienta tiesības izmantot rezervētās Pakalpojuma sniedzēja Nodarbības.

1.2. BUG - Sportzmap Platformas tehniskā kļūda.

1.3. Klients - jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura, izmantojot Platformu, ir rezervējusi Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto Nodarbību.

1.4. Klienta dati - Klienta personas dati.

1.5. Klienta konts - Klienta reģistrētais konts (profils) Platformā.

1.6. Nodarbība - Pakalpojuma sniedzēja piedāvāta sporta vai cita veida nodarbība, kā arī cita veida Pakalpojuma sniedzēja tā saimnieciskās darbības ietvaros piedāvāts pakalpojums, kas ievietots Rezervācijai Platformā.

1.7. Normatīvie akti - Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

1.8. Noteikumi - šie Platformas lietošanas noteikumi.

1.9. Pakalpojums - Sportzmap nodrošinātā iespēja izmantot Platformu Pakalpojuma sniedzēja Nodarbību Rezervācijai un Klientu piesaistei.

1.10. Pakalpojuma sniedzējs - sporta, fitnesa un wellness tirgus dalībnieks, kas sadarbojas ar Sportzmap (ir noslēgts sadarbības līgums), un ir izvietojis savas Nodarbības Rezervācijai Sportzmap Platformā.

1.11. Platforma - visi Klientam paredzētie Sportzmap nodrošinātā pakalpojuma lietošanas instrumenti, kuros, cita starpā, ietilpst šādi resursi:

1.11.1. interneta lapas, kas sevī iekļauj:

1.11.1.1. interneta vietni www.sportzmap.com;

1.11.1.2. Mans Sportzmap (www.sportzmap.com vietnē reģistrēts Klienta konts);

1.11.2. Sportzmap mobilā aplikācija.

1.12. Polise - Klienta veselības apdrošināšanas polise, kurā ir iekļauts sporta nodarbību apmeklējums.

1.13. Reģistrācija - Klienta datu reģistrācija Platformā.

1.14. Rezervācija - Klienta veikta darbība Platformā, piesakot un apmaksājot konkrētu Pakalpojuma sniedzēja piedāvātu Nodarbību.

1.15. Sportzmap - SIA “Sportz Map”, reģistrācijas numurs: 40103772323, juridiskā adrese: Albatrosu iela 24-38, Rīga, LV-1030, interneta vietne – platforma “Sportzmap”, kurā visa veida sporta, fitnesa un wellness tirgus dalībnieki var izvietot savas Nodarbības un citus pakalpojumus Rezervācijām, un kurā Klients var veikt Rezervācijas.

1.16. Sportzmap administrācija - personas, kuras ir tiesīgas darboties un administrēt Sportzmap piederošos resursus.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

2.1. Sportzmap sniedz Klientam iespēju izmantot Sportzmap Platformu ar mērķi nodrošināt Klientam sporta pakalpojumu vai ar sportu saistītu pakalpojumu saņemšanu, iegādi un izmantošanu, ievērojot Sportzmap Noteikumus.

3. NODARBĪBU REZERVĀCIJAS NOTEIKUMI

3.1. Klients veic samaksu par Rezervāciju ar bezskaidras naudas maksājumu Rezervācijas brīdī Platformā.

3.2. Vietu uz Nodarbību var Rezervēt Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā laikā.

3.3. Klients var atcelt Rezervāciju Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā laikā. Klientam šādā gadījumā tiek atgriezta maksa par Rezervāciju pilnā apmērā.

3.4. Katrs Pakalpojuma sniedzējs nosaka laiku, kādā pirms Nodarbības sākuma var veikt rezervāciju.

3.5. Klienta Nodarbības neizmantošana nav pamats, lai Sportzmap atgrieztu par Rezervāciju samaksāto maksu.

3.6. Samaksa par Rezervāciju notiek Klienta kontā. Ja Klients ir atcēlis Rezervāciju Noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā veiktā samaksa tiek atgriesta uz Klienta kontu.

3.7. Rezervācijas apmaksas veikšanai Klients pārskaita finanšu līdzekļus uz Platformā norādīto norēķinu kontu un Platformā tiek nodrošināta iespēja veikt Rezervācijas.

4. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Klients apņemas rūpīgi iepazīties ar Noteikumiem un tos ievērot.

4.2. Klients ir iepazinies ar Sportzmap Platformas piedāvātajiem Pakalpojumiem, un neskaidrību gadījumā sazinās ar Sportzmap administrāciju, lai saņemtu pilnīgu informāciju.

4.3. Klients ir iepazinies ar Pakalpojumu sniedzēja izdotajiem iekšējās kārtības un lietošanas noteikumiem.

4.4. Reģistrējoties Sportzmap Platformā, Klientam ir pienākums sniegt tikai patiesu informāciju.

4.5. Klientam pēc Pakalpojuma sniedzēja vai Sportzmap pieprasījuma ar personu apliecinošu dokumentu jāapstiprina sava identitāte.

4.6. Klientam ir pienākums no savas puses rūpēties par savu datu un Sportzmap Platformā reģistrētās informācijas drošību, un nekavējoties informēt Sportzmap administrāciju pa e-pastu, ja Klientam radušās aizdomas par iespējamām prettiesiskām trešo personu darbībām Klienta Sportzmap Klienta kontā.

4.7. Klients nedrīkst nodot trešajām personām savus reģistrācijas datus ar mērķi sniegt iespēju trešajām personām izmantot Sportzmap Platformas pakalpojumus bet individuālas Reģistrācijas.

4.8. Klientam ir Patērētaju tiesību aizsardzības likuma 12. pantā paredzētās tiesības atteikties no Pakalpojuma saņemšanas 14 dienu laikā no Reģistrācijas brīža. Par atteikuma tiesību izlietošanu Klients e-pastā informē Sportzmap, savukārt Sportzmap 14 dienu laikā nodrošina naudas atmaksu pilnā apmērā par neizlietotajām Nodarbībām, ja tādas ir.

4.9. Klientam nav tiesības atprasīt naudas līdzekļus par neizmantotajām Nodarbībām, ja Klients ir dzēsis Klienta kontu ar aktīvām Rezervācijām, nebrīdinot Sprotsmap par Patērētaju tiesību aizsardzības likuma 12. pantā paredzēto atteikuma tiesību izlietošanu.

4.10. Klientam ir tiesības izmantot Sportzmap operāciju atskaiti iesniegšanai apdrošinātājam, lai saņemtu sporta pakalpojumu atlīdzību saskaņā ar savas Polises noteikumiem.

4.11. Klientam nav tiesību izplatīt maldinošu, nepatiesu vai viltus informāciju par Sportzmap masu medijos, tajā skaitā sociālajos tīklos, atsauksmju portālos un jebkur citus, kur šāda informācija ir pieejama trešām personām.

4.12. Ja Klients neievēro Noteikumu 4.11. punktu, Sportzmap administrācija patur tiesības vērsties ar pretenziju pret Klientu, tajā skaitā arī tiesībsargājošās instancēs ar prasību kompensēt radušos reputācijas un cita veida zaudējumus.

4.13. Klients apņemas ievērot Pakalpojuma godīgas lietošanas principus un ziņot par jebkurām Sportzmap Platformas tehniskajām kļūdām jeb BUG uz tehniskā atbalsta e-pastu, pēc iespējas iesūtot ekrānšāviņus vai ekrāna videoierakstus, kuros būtu atainota fiksētā kļūda.

4.14. Reģistrējoties Sportzmap Platformā, Klients piekrīt komunikācijai ar Sportzmap pārstāvjiem visos komunikācijas kanālos (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, utml.), kurus klients ir reģistrējis Sportzmap Platformā.

4.15. Klientam ir tiesības atteikties no komunikācijas caur atsevišķiem kanāliem. Lai atteiktos no konkrēta veida komunikācijas, Klients nosūta Sportzmap administrācijai adresētu e-pastu, kurā norādīti komunikācijas kanāli, caur kuriem Klients vairs nevēlas būt sasniedzams.

4.16. Sportzmap administrācija patur tiesības sazināties ar Klientu arī pēc komunikācijas atteikuma veikšanas ārkārtas gadījumos.

4.17. Klientam jāņem vērā, ka Sportzmap Platformas pilnvērtīgai izmantošanai, Klientam jābūt viedtālrunim ar Android 4.4 (vai jaunāka versija) operētājsistēmu vai iOS 9.0 (vai jaunāka versija) operētājsistēmu.

4.18. Sportzmap neatgriež Klienta līdzekļus, kas pārskaitīti uz Klienta kontu Rezervāciju veikšanai, uz Klienta norēķinu kontu.

4.19. Klienta līdzekļi, kas pārskaitīti uz Klienta kontu Rezervāciju veikšanai, var tikt pārskaitīti uz citu Klientu kontiem Rezervāciju veikšanai.

5. Sportzmap ADMINISTRĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Sportzmap administrācija apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes Pakalpjumus visiem Sportzmap Platformas Klientiem.

5.2. Sportzmap nodrošina Pakalpojumus tikai reģistrētiem Klientiem.

5.3. Sportzmap var bloķēt Klienta kontu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Klients ir pārkāpis Noteikumus vai Pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma lietošanas noteikumus. Par būtisku pārkāpumu, kas vienmēr pamatos Klienta konta bloķēšanu, uzskatāmi šādi pārkāpumi:

5.3.1. Klients ir iesniedzis nepatiesu informāciju;

5.3.2. Klients pārkāpj Pakalpojuma sniedzēja noteiktos iekšējās kārtības un pakalpojuma lietošanas noteikumus;

5.3.3. Klients nodod trešajām personām savus reģistrācijas datus ar mērķi sniegt iespēju trešajām personām izmantot Sportzmap Platformas pakalpojumus bez individuālas Reģistrācijas;

5.3.4. Klients ļaunprātīgi izmanto Platformu un tādējādi pakļauj Sportzmap un citus Klientus riskam.

5.4. Pakalpojumu sniedzēja iekšējās kārtības un pakalpojuma lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumā, Sportzmap administrācija patur tiesības neatgriezeniski bloķēt Klienta profilu bez iegādātā Pakalpojuma neizmantotās daļas kompensācijas.

5.5. Sportzmap Noteikumu pārkāpšanas gadījumā, Sportzmap administrācija ir tiesīga neveikt nekādu līdzekļu atmaksu par iegādātiem, bet neizmantotiem vai ne līdz galam izmantotiem Pakalpojumiem (t.i., veiktās Rezervācijas, kas nav izmantotas).

5.6. Sportzmap administrācija ir tiesīga atteikt Klientam reģistrāciju gadījumā, ja reģistrācijas dati neatbilst patiesībai vai nav pilnīgi.

5.7. Ja rodas pamatotas aizdomas par krāpšanu, Sportzmap ir tiesības slēgt Klienta kontu, kas saistīts ar aizdomām, un apturēt visus Klienta konta darījumus.

5.8. Sportzmap administrācija patur tiesības veikt šādas izmaiņas Sportzmap Platformā bez iepriekšēja brīdinājuma:

5.8.1. Pievienot jaunus Pakalpojumu sniedzējus;

5.8.2. Dzēst esošos Pakalpojumu sniedzējus;

5.8.3. Mainīt piedāvāto Pakalpojumu apjomu;

5.8.4. Mainīt Pakalpojumu sniedzēju aprakstu;

5.8.5. Mainīt Nodarbību aprakstu;

5.8.6. Veikt citas izmaiņas attiecībā uz piedāvātā Pakalpojuma apjomu, izcenojumu un aprakstu.

6. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

6.1. Pakalpojuma sniedzējs un Sportzmap ir uzskatāmi par neatkarīgiem personas datu pārziņiem, attiecībā uz to rīcībā esošiem personas datiem.

6.2. Sportzmap un Pakalpojumu sniedzējs apņemas ievērot personas datu aizsardzības prasības, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Normatīvajiem aktiem, piemēram, Fizisko personu datu apstrādes likuma, tajā skaitā, ievērot personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.

6.3. Sportzmap nosaka un ievāc vajadzīgo personas datu apjomu par Klientu, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu, ievērojot personas datu minimizācijas principu. Personas dati tiek ievākti, izmantojot reģistrācijas formu, kas ir pieejama Platformā.

6.4. Sportzmap apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

6.4.1. Pakalpojuma nodrošināšanai;

6.4.2. Norēķinu veikšanai ar Klientu un Pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar Pakalpojuma nosacījumiem;

6.4.3. Platformas atpazīstamības veicināšanai;

6.4.4. Biznesa procesu efektivitātes analīzei un statistikas mērķiem;

6.4.5. Lai uzlabotu savu pakalpojumu kvalitāti;

6.4.6. Saziņai ar Klientu nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā, lai informētu Klientu par jebkurām izmaiņām Sportzmap pakalpojumu sniegšanas kārtībā u.c. mērķiem, kas definēti privātuma politikā, kas ir pieejama Platformas mājaslapā.

6.5. Ja Klients ir veicis Rezervāciju Platformā, lai apmeklētu Pakalpojuma sniedzēja organizēto Nodarbību, Sportzmap nodot Pakalpojuma sniedzējam pseidonimizētus personas datus par Klientu saskaņā ar Platformas Noteikumiem, kas Klientam pieejami Sportzmap interneta vietnē.

6.6. Saziņa ar Klientu notiek, izmantojot Platformu.

6.7. Sportzmap informē Klientu par personas datu apstrādi ar privātuma politikas palīdzību, kas ir izvietota Sportzmap interneta vietnē.

7. KONFIDENCIALITĀTE UN SISTĒMAS DROŠĪBA

7.1. Sportzmap apņemas nodrošināt maksimāli iespējamo Sportzmap Platformas Klientu datu drošību.

7.2. Sportzmap administrācija paredz, ka lielākā vai mazākā apjomā piekļuve Klienta datiem varētu būt šādiem subjektiem: Sportzmap administrācijai, Sportzmap sistēmas (t.i., Platformas) izstrādes uzņēmumiem, Pakalpojumu sniedzējiem, sadarbības apdrošināšanas kompānijām, valsts iestādēm, maksājumu nodrošināšanas kompānijām.

7.3. Sportzmap administrācijai un citiem subjektiem Klienta maksājumu kartes dati nav pieejami. Šie dati ir pieejami tikai pašam Klientam, un maksājumu apstrādes uzņēmumam Paysera vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

7.4. Klients, reģistrējoties Platformā, piekrīt, ka Sportzmap Platforma saņems piekļuvi šādai tālruņa iekšējai informācijai mobilās aplikācijas precīzai darbībai: GPS dati, ierīces sērijas numurs un/vai cits unikālam identifikators.

7.5. Ja Sportzmap administrācijai rodas šaubas par Klienta norādīto personas datu pareizību, tā ir tiesīga pieprasīt pases vai ID kartes kopiju, lai pārliecinātos par Klienta datu pareizību.

7.6. Sportzmap administrācija ir tiesīga veikt arī citu Klienta datu pārbaudi gadījumos, ja rodas aizdomas par to pareizību.

8. ATBILDĪBA

8.1. Sportzmap ir atbildīgs pret Klientu, ja Sportzmap ir tīšām pārkāpis savas saistības, vai arī Klienta tiesību aizskārums ir noticis Sportzmap rupjas nolaidības dēļ.

8.2. Sportzmap nav atbildīgs par Platformas tehniskā nodrošinājuma kļūdām un nepilnībām.

8.3. Sportzmap neuzņemas atbildību par Pakalpojuma sniedzēja veiktajām izmaiņām Nodarbību laikos, izcenojumā, aprakstā.

8.4. Sportzmap neuzņemas atbildību par Pakalpojumu sniedzēju sniegtās informācijas patiesumu un precizitāti. Par informācijas patiesumu un precizitāti atbild Pakalpojumu sniedzējs.

8.5. Sportzmap neuzņemas atbildību par klienta veselības stāvokli, iespējamām traumām un citām iespējamām veselības problēmām fizisko aktivitāšu laikā un pēc tām.

8.6. Sportzmap neuzņemas atbildību par savu veselību un fizisko aktivitāšu sekām izmantojot Sportzmap piedāvātos Pakalpojumus pie Pakalpojumu sniedzējiem, it īpaši potenciāli traumatisko sporta aktivitāšu laikā un pēc tām.

8.7. Sportzmap neuzņemas atbildību par Platformas tehniskās darbības nepilnībām, ja konkrētā Klienta ierīce neatbilst Noteikumu 4.15. punktā atrunātajām tehnoloģiskajām prasībām.

8.8. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šo Noteikumu saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi, ja tas noticis nepārvaramas varas (force majeure) apstākļos, kas nevī ietver, bet neparobežojas ar masu nekārtībām, dabas katastrofām, ugunsgrēkiem, plūdiem, kļūmēm telekomunikācijas un enerģētikas tīklos, kā arī trešo personu negodprātīgas darbības, kas vērstas uz nesakcionētu piekļuvi vai programmatūras ļaunprātīgu bojājumu.

9. KLIENTA UN Sportzmap TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANĀS

9.1. Klienta un Sportzmap tiesiskās attiecības un Pakalpojuma sniegšana tiek uzskatīta par labrātīgi izbeigtu brīdī, kad Klients izdzēš savu personīgo Klienta kontu no Platformas.

9.2. Labprātīgas tiesisko attiecīgu izbeigšanas gadījumā Klients atsakās no jebkādām prasībām, kas viņam radušās pret Sportzmap vai arī varētu rasties nākotnē.

9.3. Sportzmap Pakalpojumu sniegšana tiek uzskatīta par vienpusēji pārtrauktu no Klienta puses brīdī, kad Klienta ieskatā Sportzmap ir būtiski pārkāpis Noteikumus tīšuprāt vai smagas nolaidības dēļ un par to ir paziņojis Sportzmap administrācijai.

9.4. Neatkarīgi no iemesliem, Sportzmap ir tiesības apturēt Klienta konta darbību, Klientam paziņojot par to divus (2) mēnešus iepriekš

9.5. Sportzmap var vienpusēji pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un bloķēt Klienta kontu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Klients ir pārkāpis šos Noteikumus vai Pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības un pakalpojuma lietošanas noteikumus (skat. Noteikumu 5.3.punktu).

10. NOTEIKUMU SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪŠANA

10.1. Noteikumi attiecas uz visiem Sportzmap Platformas Klientiem.

10.2. Pakalpojuma sniedzēja noteiktie iekšējās kārtības un pakalpojumu lietošanas noteikumi un cenrādis attiecas uz attiecīgā Pakalpojumu sniedzēja pakalpojuma lietotāju t.i. Klientu, un Klients apņemas tos ievērot.

10.3. Noteikumi ir pieejami www.sportzmap.com interneta vietnē.

10.4. Sportzmap ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus un Privātuma politiku. Grozījumi tiek publicēti Sportzmap interneta vietnē un stājas spēkā, sākot ar jauno noteikumu publicēšanu interneta vietnē.

10.5. Papildus šiem Noteikumiem Sportzmap ir tiesības noteikt kārtību, kādā tiek veikti maksājumi par Pakalpojumu.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Sportzmap administrācija patur tiesības sniegt neskaidro lietošanas noteikumu punktu skaidrojumu pēc rakstiska pieprasījuma, nosūtot Klientam atbildi e-pastā.

11.2. Pieprasījumu / informācijas sniegšanas termiņi:

11.2.1. naudas atmaksa Noteikumos paredzētos gadījumos - līdz 14 dienām

11.2.2. informācijas sniegšana Klientiem par jautājumiem, kas saistīti ar Platformas lietošanas tehnisko nodrošinājumu - līdz 7 dienām

11.2.3. informācijas sniegšana Klientiem par jautājumiem, kas nav saistīti ar Platformas lietošanas tehnisko nodrošinājumu - līdz 30 dienām

11.2.4. informācijas sniegšana valsts iestādēm un sadarbības partneriem - līdz 30 dienām.

11.3. Jautājumos, kas Noteikumos nav regulēti, puses ievēro Normatīvos aktus.

11.4. Visi no Noteikumiem izrietošie vai ar tiem saistītie strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, bet tad, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā saskaņā Normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesās.

11.5. Noteikumi no Klienta puses var tikt apstiprināti šādos veidos: uzsākot lietot Sportzmap vietnes piedāvātos pakalpojumus, uzsākot komunikāciju ar Sportzmap izmantojot e-pastu, web čatu vai cita veida čatu, sms, sociālos tīklus, un citos gadījumos, kad Sportzmap tieši atrunā nepieciešamību Klientam akceptēt Noteikumus, lai Sportzmap varētu turpināt komunikāciju.

11.6. Sportzmap administrācijas kontakti: info@sportzmap.com

SADARBĪBAS LĪGUMS

par elektroniskās interneta vietnes “Sportzmap” lietošanu

1. Līgumā lietotie terminu un to skaidrojumi.

Platforma – Uzturētāja interneta platforma “Sportzmap”, kurā visa veida sporta, fitnesa un wellness tirgus dalībnieki var izvietot savus pakalpojumus rezervējumiem un kuras apmeklētāji var veikt šādus rezervējumus.

Pakalpojums – Uzturētāja nodrošinātā iespēja izmantot Platformu Pakalpojuma sniedzēja Nodarbību Rezervācijai un Klientu piesaistei.

Nodarbība - Pakalpojuma sniedzēja piedāvāta sporta vai cita veida nodarbība, sporta zāles abonements, vai cita veida Pakalpojuma sniedzēja tā saimnieciskās darbības ietvaros piedāvāts pakalpojums, tai skaitā telpu vai aprīkojuma noma.

Klients – persona, kura ir izmantojot Platformu ir rezervējusi Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto Nodarbību.

Apmeklējums – Klienta tiesības izmantot rezervētās Pakalpojuma sniedzēja Nodarbības.

Rezervācija - Klienta veikta darbība Platformā piesakot un apmaksājot konkrētu Pakalpojuma sniedzēja piedāvātu Nodarbību.

Komisijas maksa – Pakalpojuma sniedzēja maksājums Uzturētājam par katru Klienta caur Platformu rezervētu un apmeklētu Nodarbību.

Ofiss – speciālā Platformas sadaļa Uzturētāja elektroniskajā sistēmā, kura ir paredzēta Pakalpojuma sniedzējam, lai aizpildītu un izvietotu savus pakalpojumu aprakstus - nodarbības grafikus, rezervējumu pieejamību, cenas, atcelšanas noteikumus un citu informāciju, kas attiecas uz Nodarbību.

2. Līguma priekšmets.

2.1. Noslēdzot Līgumu, Pakalpojumu sniedzējs iegūst tiesības lietot Uzturētāja Platformu, lai piedāvātu Klientiem savas Nodarbības, savukārt Uzturētājs iegūst tiesības saņemt samaksu no Pakalpojuma sniedzēja par katru caur Platformu veikto Nodarbības Rezervāciju.

2.2. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Klientiem, kuri ir veikuši Nodarbību Rezervāciju, tiesības Apmeklēt Pakalpojuma sniedzēja Nodarbību piedāvātajā laikā un vietā, par piedāvāto cenu un ilgumu.

2.3. Puses apņemas sadarboties, lai Pakalpojuma sniedzējam būtu iespēja piedāvāt Nodarbības pēc iespējas plašākam Klientu lokam, un tai pat laikā nodrošinātu Klientiem precīzu un plašu informāciju par Pakalpojuma sniedzēja piedāvātajām Nodarbībām.

3. Vispārīgie noteikumi.

3.1. Pēc šī Līguma noslēgšanas un Platformas darbības uzsākšanas, Pakalpojuma sniedzējs iegūst tiesības lietot Platformu, lai piedāvātu Klientiem savas Nodarbības. Uzturētājs nodrošina Pakalpojuma sniedzējam piekļuves datus platformas Ofisa sadaļai.

3.2. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums apstiprināt un ievērot Platformas lietošanas noteikumus un to izmaiņas, kuri publicēti Platformas Ofisa sadaļā. Uzturētājs patur tiesības vienpersoniski mainīt Platformas lietošanas noteikumus.

3.3. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums aizpildīt Platformas Ofisa reģistrācijas un informatīvās formas akurāti, pilnīgi un pareizi, kā arī turpmāk laicīgi izvietot aktuālu informāciju par Nodarbībām, izmaiņām Nodarbību grafikā, atteikuma noteikumiem, u.t.t..

3.4. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par to, lai Platformas Ofisa sadaļai varētu piekļūt tikai Pakalpojuma sniedzēja atbildīgās personas.Ofisa sadaļā publicētā informācija tiks uztverta kā atbilstoša Pakalpojuma sniedzēja patiesajai gribai.

3.5. Pakalpojuma sniedzējs piemēro vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Klientiem un nenosaka Klientiem sliktāku vai nekvalitatīvāku apkalpošanu kā citiem sava pakalpojumu saņēmējiem.

3.6. Pakalpojuma sniedzējs piekrīt un apņemas iesniegt Uzturētājam pieprasītos Nodarbību vietu foto attēlus, reklāmas materiālus un uzņēmuma logo attēlus atbilstošā formātā, kuri ir nepieciešami un tiks izmantoti Platformā Pakalpojuma sniedzēja tēla prezentācijai Klientiem.

3.7. Uzturētājam ir tiesības pēc sava ieskata organizēt reklāmas, mārketinga vai citus pasākumus, kuri var būt nepieciešami, lai piesaistītu jaunus Klientus. Uzturētājs bez īpaša saskaņojuma ir tiesīgs izmantot Pakalpojuma sniedzēja foto attēlus, reklāmas materiālus, aktuālo informāciju un logo Platformas ietvaros.

3.8. Uzturētājam ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma un saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzēju vai Klientu vienpersoniski atcelt Rezervāciju un/vai bloķēt Pakalpojuma sniedzēja piekļuvi Platformai, ja:

3.8.1. Pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šī Līguma un/vai Platformas lietošanas noteikumus;

3.8.2. Pakalpojuma sniedzējs Platformā publicē nepatiesu vai Klientu maldinošu informāciju par Nodarbībām;

3.8.3. Pakalpojuma sniedzēja rīcība vai Nodarbības nonāk pretrunā ar normatīvo aktu vai ētikas un morāles normām;

3.8.4. Pakalpojuma sniedzējs neapstiprina Platformas lietošanas noteikumus vai to izmaiņas;

3.8.5. Pakalpojuma sniedzējs vairākkārtīgi bez pietiekama pamatojuma atceļ Platformā publicētas Nodarbības;

3.8.6. Par Pakalpojuma sniedzēju tiek saņemta sūdzība par Nodarbības kvalitātes neatbilstību, un Uzturētājs šo sūdzību ir atzinis par pamatotu.

3.8.7. Šādu rīcību pieprasa valsts vai pašvaldības institūcijas/iestādes.

3.8.8. Pakalpojuma sniedzējs tiek likvidēts vai tam tiek apturēta saimnieciskā darbība, pasludināta tiesiskā aizsardzība vai maksātnespējas process.

3.9. Uzturētājs nenes nekādu atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Pakalpojuma sniedzējam saistībā ar Platformas darbības tehniskiem bojājumiem vai darbības pārtraukumiem.

4. Norēķinu kārtība

4.1. Klients Nodarbības apmaksu veic pie Rezervācijas, apmaksājot Pakalpojuma sniedzēja norādīto Nodarbības cenu Uzturētājam. Uzturētājs norēķinās ar Pakalpojuma sniedzēju par Klienta rezervētajām nodarbībām, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

4.2. Par katru Klienta caur Platformu rezervētu un Klienta apmeklētu Nodarbību, Uzturētājs norēķinās ar Pakalpojuma sniedzēju, ieturot Komisijas maksu no Pakalpojuma sniedzēja norādītās un Klienta apmaksātās Nodarbības cenas.

4.3. Uzturētājs ietur šādu Komisijas maksu (bez PVN) no Pakalpojuma sniedzēja norādītās un Klienta apmaksātās Nodarbības cenas:

Nodarbības cena Komisijas maksa
Līdz EUR 30 20% no cenas
EUR 31 – EUR 50 15% no cenas
EUR 51 – EUR 100 10% no cenas
EUR 101 – EUR 200 7% no cenas
Virs EUR 201 5% no cenas

4.4. Nodarbība tiek uzskatīta par apmeklētu, ja Klients to nav atcēlis Pakalpojuma sniedzēja Platformā norādītajā termiņā.

4.5. Klients var atcelt Rezervāciju, ja tā atcelta līdz Pakalpojuma sniedzēja Platformā norādītajam termiņam. Šādā gadījumā Klienta apmaksātā Nodarbības cena tiek atmaksāta Klienta virtuālajā Platformas kontā.

4.6. Klientam nav tiesību prasīt Platformas virtuālā konta līdzekļu atgriešanu Klienta personīgajā bankas kontā. Klientam ir tiesības Platformā iemaksātos līdzekļus izmantot citas Nodarbības apmaksai vai tos pārskaitīt citam Platformā reģistrētam lietotājam.

4.7. Uzturētājs norēķinās ar Pakalpojuma sniedzēju 1 (vienu) reizi mēnesī, līdz nākamā mēneša 10. datumam.

4.8. Norēķins notiek, pamatojoties uz rēķinu, kuru Uzturētājs sagatavo, ievērojot Platformā publicēto informāciju par Pakalpojuma sniedzēja Nodarbību apmeklējumu. Rēķins tiek sagatavots līdz tekošā mēneša 5. datumam par iepriekšējā mēnesī Platformā Rezervētajām un Apmeklētajām Pakalpojuma sniedzēja Nodarbībām.

4.9. Rēķina summu veido iepriekšējā mēneša ietvaros no Klientiem saņemto maksājumu kopsumma par Pakalpojuma sniedzēja Nodarbībām, atskaitot šajā Līgumā norādīto Komisijas maksu.

4.10. Ievērojot šajā Līgumā noteikto norēķinu kārtību, Puses vienojas, ka to starpā ir pieļaujami un derīgi elektroniski nosūtīti un/vai sagatavoti rēķini bez paraksta.

4.11. Pakalpojuma sniedzējam rēķini ir pieejami Platformas Ofisa sadaļā un atsevišķi tie netiek nosūtīti.

4.12. Uzturētājs rēķina apmaksu veic ar pārskaitījumu Pakalpojuma sniedzēja norādītajā bankas kontā.

4.13. Pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs no Klientiem pieprasīt jebkādu piemaksu par Nodarbībām. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klientiem tikai Platformas Nodarbību piedāvājumā iekļautos pakalpojumus. Ja klients izmanto Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kas nav minēti Platformā, apmaksu par tiem veic pats Klients, ievērojot Pakalpojuma sniedzēja cenrādi un apmaksas nosacījumus. Uzturētājs apmaksu par pakalpojumiem ārpus Rezervācijas neveic.

5. Personas datu apstrādes prasību ievērošana

5.1. Pakalpojuma sniedzējs un Uzturētājs ir uzskatāmi par neatkarīgiem personas datu pārziņiem, attiecībā to rīcībā esošiem personas datiem.

5.2. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot personas datu aizsardzības prasības, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, piemēram, Fizisko personu datu apstrādes likuma, tajā skaitā, ievērot personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.

5.3. Uzturētājs nosaka un ievāc vajadzīgo personas datu apjomu par Klientu, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, ievērojot personas datu minimizācijas principu. Personas dati tiek ievākti, izmantojot reģistrācijas formu, kas ir pieejama Platformā.

5.4. Uzturētājs apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

5.4.1. Pakalpojuma nodrošināšanai;

5.4.2. Norēķinu veikšanai ar Klientu un Pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar līguma nosacījumiem;

5.4.3. Platformas atpazīstamības veicināšanai;

5.4.4. Biznesa procesu efektivitātes analīzei un statistikas mērķiem;

5.4.5. Savu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

5.4.6. Saziņai ar Klientu nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā, lai informētu Klientu par jebkurām izmaiņām Uzturētāja pakalpojumu sniegšanas kārtībā u.c. mērķiem, kas definēti privātuma politikā, kas ir pieejama Platformas mājaslapā.

5.5. Ja Klients ir veicis Rezervāciju Platformā, lai apmeklētu Pakalpojuma sniedzēja organizēto Nodarbību, Uzturētājs nodot Pakalpojuma sniedzējam pseidonimizētus personas datus par Klientu, saskaņā ar Platformas lietošanas noteikumiem, kas ir publicēti Ofisa sadaļā.

5.6. Saziņa ar Klientu notiek, izmantojot Platformu.

5.7. Uzturētājs informē Klientu par personas datu apstrādi ar privātuma politikas palīdzību, kas ir izvietota Platformas mājaslapā.

6. Konfidencialitāte

6.1. Puses apņemas neizpaust viena par otru konfidenciāla rakstura informāciju, pie kuras attiecas visa ar šā Līguma priekšmetu saistītā informācija, un kura Pusēm kļuvusi zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā. Šādas ziņas var tikt izpaustas tikai ar otras puses rakstisku piekrišanu vai pamatojoties uz atbilstošu valsts varas iestāžu pieprasījumu.

6.2. Ja starp pusēm ir noslēgts cits konfidencialitātes līgums, tā noteikumi prevalē pār šiem noteikumiem.

7. Līguma darbības termiņš

7.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts bez termiņa ierobežojuma.

7.2. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš, rakstiski par to brīdinot otru Pusi.

7.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums izpildīt uzņemtās saistības un nodrošināt visu caur Platformu jau rezervēto Nodarbību norisi, savukārt Uzturētājam ir pienākums veikt par tām pilnu norēķinu.

8. Īpaši noteikumi

8.1. Visi strīdi, kas rodas starp pusēm uz Līguma pamata, tiek risināti pārrunu ceļā vai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Jebkuras izmaiņas vai Līguma papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie veikti rakstveidā un ir abu pušu pilnvaroto personu parakstīti.