SPORTSMAP PLATFORMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Sportsmap Platformas lietošanas noteikumi nosaka Klientu tiesības un pienākumus, lietojot jebkuru no Platformas resursiem. Uzsākot lietot jebkuru no Sportsmap Platformas resursiem, Klients automātiski akceptē visus spēkā esošos Sportsmap Platformas lietošanas noteikumus, kas laiku pa laikam var tikt vienpusēji mainīti.

1. NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS

1.1. Apmeklējums - Klienta tiesības izmantot rezervētās Pakalpojuma sniedzēja Nodarbības.

1.2. BUG - Sportsmap Platformas tehniskā kļūda.

1.3. Klients - jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura, izmantojot Platformu, ir rezervējusi Pakalpojuma sniedzēja piedāvāto Nodarbību.

1.4. Klienta dati - Klienta personas dati.

1.5. Klienta konts - Klienta reģistrētais konts (profils) Platformā.

1.6. Nodarbība - Pakalpojuma sniedzēja piedāvāta sporta vai cita veida nodarbība, kā arī cita veida Pakalpojuma sniedzēja tā saimnieciskās darbības ietvaros piedāvāts pakalpojums, kas ievietots Rezervācijai Platformā.

1.7. Normatīvie akti - Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

1.8. Noteikumi - šie Platformas lietošanas noteikumi.

1.9. Pakalpojums - Sportsmap nodrošinātā iespēja izmantot Platformu Pakalpojuma sniedzēja Nodarbību Rezervācijai un Klientu piesaistei.

1.10. Pakalpojuma sniedzējs - sporta, fitnesa un wellness tirgus dalībnieks, kas sadarbojas ar Sportsmap (ir noslēgts sadarbības līgums), un ir izvietojis savas Nodarbības Rezervācijai Sportsmap Platformā.

1.11. Platforma - visi Klientam paredzētie Sportsmap nodrošinātā pakalpojuma lietošanas instrumenti, kuros, cita starpā, ietilpst šādi resursi:

1.11.1. interneta lapas, kas sevī iekļauj:

1.11.1.1. interneta vietni www.sportsmap.lv;

1.11.1.2. Mans Sportsmap (www.sportsmap.lv vietnē reģistrēts Klienta konts);

1.11.2. Sportsmap mobilā aplikācija.

1.12. Polise - Klienta veselības apdrošināšanas polise, kurā ir iekļauts sporta nodarbību apmeklējums.

1.13. Reģistrācija - Klienta datu reģistrācija Platformā.

1.14. Rezervācija - Klienta veikta darbība Platformā, piesakot un apmaksājot konkrētu Pakalpojuma sniedzēja piedāvātu Nodarbību.

1.15. Sportsmap - SIA “Sports Map”, reģistrācijas numurs: 40103772323, juridiskā adrese: Albatrosu iela 24-38, Rīga, LV-1030, interneta vietne – platforma “Sportsmap”, kurā visa veida sporta, fitnesa un wellness tirgus dalībnieki var izvietot savas Nodarbības un citus pakalpojumus Rezervācijām, un kurā Klients var veikt Rezervācijas.

1.16. Sportsmap administrācija - personas, kuras ir tiesīgas darboties un administrēt Sportsmap piederošos resursus.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

2.1. Sportsmap sniedz Klientam iespēju izmantot Sportsmap Platformu ar mērķi nodrošināt Klientam sporta pakalpojumu vai ar sportu saistītu pakalpojumu saņemšanu, iegādi un izmantošanu, ievērojot Sportsmap Noteikumus.

3. NODARBĪBU REZERVĀCIJAS NOTEIKUMI

3.1. Klients veic samaksu par Rezervāciju ar bezskaidras naudas maksājumu Rezervācijas brīdī Platformā.

3.2. Vietu uz Nodarbību var Rezervēt Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā laikā.

3.3. Klients var atcelt Rezervāciju Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā laikā. Klientam šādā gadījumā tiek atgriezta maksa par Rezervāciju pilnā apmērā.

3.4. Katrs Pakalpojuma sniedzējs nosaka laiku, kādā pirms Nodarbības sākuma var veikt rezervāciju.

3.5. Klienta Nodarbības neizmantošana nav pamats, lai Sportsmap atgrieztu par Rezervāciju samaksāto maksu.

3.6. Samaksa par Rezervāciju notiek Klienta kontā. Ja Klients ir atcēlis Rezervāciju Noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā veiktā samaksa tiek atgriesta uz Klienta kontu.

3.7. Rezervācijas apmaksas veikšanai Klients pārskaita finanšu līdzekļus uz Platformā norādīto norēķinu kontu un Platformā tiek nodrošināta iespēja veikt Rezervācijas.

4. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Klients apņemas rūpīgi iepazīties ar Noteikumiem un tos ievērot.

4.2. Klients ir iepazinies ar Sportsmap Platformas piedāvātajiem Pakalpojumiem, un neskaidrību gadījumā sazinās ar Sportsmap administrāciju, lai saņemtu pilnīgu informāciju.

4.3. Klients ir iepazinies ar Pakalpojumu sniedzēja izdotajiem iekšējās kārtības un lietošanas noteikumiem.

4.4. Reģistrējoties Sportsmap Platformā, Klientam ir pienākums sniegt tikai patiesu informāciju.

4.5. Klientam pēc Pakalpojuma sniedzēja vai Sportsmap pieprasījuma ar personu apliecinošu dokumentu jāapstiprina sava identitāte.

4.6. Klientam ir pienākums no savas puses rūpēties par savu datu un Sportsmap Platformā reģistrētās informācijas drošību, un nekavējoties informēt Sportsmap administrāciju pa e-pastu, ja Klientam radušās aizdomas par iespējamām prettiesiskām trešo personu darbībām Klienta Sportsmap Klienta kontā.

4.7. Klients nedrīkst nodot trešajām personām savus reģistrācijas datus ar mērķi sniegt iespēju trešajām personām izmantot Sportsmap Platformas pakalpojumus bet individuālas Reģistrācijas.

4.8. Klientam ir Patērētaju tiesību aizsardzības likuma 12. pantā paredzētās tiesības atteikties no Pakalpojuma saņemšanas 14 dienu laikā no Reģistrācijas brīža. Par atteikuma tiesību izlietošanu Klients e-pastā informē Sportsmap, savukārt Sportsmap 14 dienu laikā nodrošina naudas atmaksu pilnā apmērā par neizlietotajām Nodarbībām, ja tādas ir.

4.9. Klientam nav tiesības atprasīt naudas līdzekļus par neizmantotajām Nodarbībām, ja Klients ir dzēsis Klienta kontu ar aktīvām Rezervācijām, nebrīdinot Sprotsmap par Patērētaju tiesību aizsardzības likuma 12. pantā paredzēto atteikuma tiesību izlietošanu.

4.10. Klientam ir tiesības izmantot Sportsmap operāciju atskaiti iesniegšanai apdrošinātājam, lai saņemtu sporta pakalpojumu atlīdzību saskaņā ar savas Polises noteikumiem.

4.11. Klientam nav tiesību izplatīt maldinošu, nepatiesu vai viltus informāciju par Sportsmap masu medijos, tajā skaitā sociālajos tīklos, atsauksmju portālos un jebkur citus, kur šāda informācija ir pieejama trešām personām.

4.12. Ja Klients neievēro Noteikumu 4.11. punktu, Sportsmap administrācija patur tiesības vērsties ar pretenziju pret Klientu, tajā skaitā arī tiesībsargājošās instancēs ar prasību kompensēt radušos reputācijas un cita veida zaudējumus.

4.13. Klients apņemas ievērot Pakalpojuma godīgas lietošanas principus un ziņot par jebkurām Sportsmap Platformas tehniskajām kļūdām jeb BUG uz tehniskā atbalsta e-pastu, pēc iespējas iesūtot ekrānšāviņus vai ekrāna videoierakstus, kuros būtu atainota fiksētā kļūda.

4.14. Reģistrējoties Sportsmap Platformā, Klients piekrīt komunikācijai ar Sportsmap pārstāvjiem visos komunikācijas kanālos (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, utml.), kurus klients ir reģistrējis Sportsmap Platformā.

4.15. Klientam ir tiesības atteikties no komunikācijas caur atsevišķiem kanāliem. Lai atteiktos no konkrēta veida komunikācijas, Klients nosūta Sportsmap administrācijai adresētu e-pastu, kurā norādīti komunikācijas kanāli, caur kuriem Klients vairs nevēlas būt sasniedzams.

4.16. Sportsmap administrācija patur tiesības sazināties ar Klientu arī pēc komunikācijas atteikuma veikšanas ārkārtas gadījumos.

4.17. Klientam jāņem vērā, ka Sportsmap Platformas pilnvērtīgai izmantošanai, Klientam jābūt viedtālrunim ar Android 4.4 (vai jaunāka versija) operētājsistēmu vai iOS 9.0 (vai jaunāka versija) operētājsistēmu.

4.18. Sportsmap neatgriež Klienta līdzekļus, kas pārskaitīti uz Klienta kontu Rezervāciju veikšanai, uz Klienta norēķinu kontu.

4.19. Klienta līdzekļi, kas pārskaitīti uz Klienta kontu Rezervāciju veikšanai, var tikt pārskaitīti uz citu Klientu kontiem Rezervāciju veikšanai.

5. SPORTSMAP ADMINISTRĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Sportsmap administrācija apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pēc iespējas augstākas kvalitātes Pakalpjumus visiem Sportsmap Platformas Klientiem.

5.2. Sportsmap nodrošina Pakalpojumus tikai reģistrētiem Klientiem.

5.3. Sportsmap var bloķēt Klienta kontu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Klients ir pārkāpis Noteikumus vai Pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma lietošanas noteikumus. Par būtisku pārkāpumu, kas vienmēr pamatos Klienta konta bloķēšanu, uzskatāmi šādi pārkāpumi:

5.3.1. Klients ir iesniedzis nepatiesu informāciju;

5.3.2. Klients pārkāpj Pakalpojuma sniedzēja noteiktos iekšējās kārtības un pakalpojuma lietošanas noteikumus;

5.3.3. Klients nodod trešajām personām savus reģistrācijas datus ar mērķi sniegt iespēju trešajām personām izmantot Sportsmap Platformas pakalpojumus bez individuālas Reģistrācijas;

5.3.4. Klients ļaunprātīgi izmanto Platformu un tādējādi pakļauj Sportsmap un citus Klientus riskam.

5.4. Pakalpojumu sniedzēja iekšējās kārtības un pakalpojuma lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumā, Sportsmap administrācija patur tiesības neatgriezeniski bloķēt Klienta profilu bez iegādātā Pakalpojuma neizmantotās daļas kompensācijas.

5.5. Sportsmap Noteikumu pārkāpšanas gadījumā, Sportsmap administrācija ir tiesīga neveikt nekādu līdzekļu atmaksu par iegādātiem, bet neizmantotiem vai ne līdz galam izmantotiem Pakalpojumiem (t.i., veiktās Rezervācijas, kas nav izmantotas).

5.6. Sportsmap administrācija ir tiesīga atteikt Klientam reģistrāciju gadījumā, ja reģistrācijas dati neatbilst patiesībai vai nav pilnīgi.

5.7. Ja rodas pamatotas aizdomas par krāpšanu, Sportsmap ir tiesības slēgt Klienta kontu, kas saistīts ar aizdomām, un apturēt visus Klienta konta darījumus.

5.8. Sportsmap administrācija patur tiesības veikt šādas izmaiņas Sportsmap Platformā bez iepriekšēja brīdinājuma:

5.8.1. Pievienot jaunus Pakalpojumu sniedzējus;

5.8.2. Dzēst esošos Pakalpojumu sniedzējus;

5.8.3. Mainīt piedāvāto Pakalpojumu apjomu;

5.8.4. Mainīt Pakalpojumu sniedzēju aprakstu;

5.8.5. Mainīt Nodarbību aprakstu;

5.8.6. Veikt citas izmaiņas attiecībā uz piedāvātā Pakalpojuma apjomu, izcenojumu un aprakstu.

6. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

6.1. Pakalpojuma sniedzējs un Sportsmap ir uzskatāmi par neatkarīgiem personas datu pārziņiem, attiecībā uz to rīcībā esošiem personas datiem.

6.2. Sportsmap un Pakalpojumu sniedzējs apņemas ievērot personas datu aizsardzības prasības, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Normatīvajiem aktiem, piemēram, Fizisko personu datu apstrādes likuma, tajā skaitā, ievērot personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.

6.3. Sportsmap nosaka un ievāc vajadzīgo personas datu apjomu par Klientu, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu, ievērojot personas datu minimizācijas principu. Personas dati tiek ievākti, izmantojot reģistrācijas formu, kas ir pieejama Platformā.

6.4. Sportsmap apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

6.4.1. Pakalpojuma nodrošināšanai;

6.4.2. Norēķinu veikšanai ar Klientu un Pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar Pakalpojuma nosacījumiem;

6.4.3. Platformas atpazīstamības veicināšanai;

6.4.4. Biznesa procesu efektivitātes analīzei un statistikas mērķiem;

6.4.5. Lai uzlabotu savu pakalpojumu kvalitāti;

6.4.6. Saziņai ar Klientu nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā, lai informētu Klientu par jebkurām izmaiņām Sportsmap pakalpojumu sniegšanas kārtībā u.c. mērķiem, kas definēti privātuma politikā, kas ir pieejama Platformas mājaslapā.

6.5. Ja Klients ir veicis Rezervāciju Platformā, lai apmeklētu Pakalpojuma sniedzēja organizēto Nodarbību, Sportsmap nodot Pakalpojuma sniedzējam pseidonimizētus personas datus par Klientu saskaņā ar Platformas Noteikumiem, kas Klientam pieejami Sportsmap interneta vietnē.

6.6. Saziņa ar Klientu notiek, izmantojot Platformu.

6.7. Sportsmap informē Klientu par personas datu apstrādi ar privātuma politikas palīdzību, kas ir izvietota Sportsmap interneta vietnē.

7. KONFIDENCIALITĀTE UN SISTĒMAS DROŠĪBA

7.1. Sportsmap apņemas nodrošināt maksimāli iespējamo Sportsmap Platformas Klientu datu drošību.

7.2. Sportsmap administrācija paredz, ka lielākā vai mazākā apjomā piekļuve Klienta datiem varētu būt šādiem subjektiem: Sportsmap administrācijai, Sportsmap sistēmas (t.i., Platformas) izstrādes uzņēmumiem, Pakalpojumu sniedzējiem, sadarbības apdrošināšanas kompānijām, valsts iestādēm, maksājumu nodrošināšanas kompānijām.

7.3. Sportsmap administrācijai un citiem subjektiem Klienta maksājumu kartes dati nav pieejami. Šie dati ir pieejami tikai pašam Klientam, un maksājumu apstrādes uzņēmumam Paysera vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

7.4. Klients, reģistrējoties Platformā, piekrīt, ka Sportsmap Platforma saņems piekļuvi šādai tālruņa iekšējai informācijai mobilās aplikācijas precīzai darbībai: GPS dati, ierīces sērijas numurs un/vai cits unikālam identifikators.

7.5. Ja Sportsmap administrācijai rodas šaubas par Klienta norādīto personas datu pareizību, tā ir tiesīga pieprasīt pases vai ID kartes kopiju, lai pārliecinātos par Klienta datu pareizību.

7.6. Sportsmap administrācija ir tiesīga veikt arī citu Klienta datu pārbaudi gadījumos, ja rodas aizdomas par to pareizību.

8. ATBILDĪBA

8.1. Sportsmap ir atbildīgs pret Klientu, ja Sportsmap ir tīšām pārkāpis savas saistības, vai arī Klienta tiesību aizskārums ir noticis Sportsmap rupjas nolaidības dēļ.

8.2. Sportsmap nav atbildīgs par Platformas tehniskā nodrošinājuma kļūdām un nepilnībām.

8.3. Sportsmap neuzņemas atbildību par Pakalpojuma sniedzēja veiktajām izmaiņām Nodarbību laikos, izcenojumā, aprakstā.

8.4. Sportsmap neuzņemas atbildību par Pakalpojumu sniedzēju sniegtās informācijas patiesumu un precizitāti. Par informācijas patiesumu un precizitāti atbild Pakalpojumu sniedzējs.

8.5. Sportsmap neuzņemas atbildību par klienta veselības stāvokli, iespējamām traumām un citām iespējamām veselības problēmām fizisko aktivitāšu laikā un pēc tām.

8.6. Sportsmap neuzņemas atbildību par savu veselību un fizisko aktivitāšu sekām izmantojot Sportsmap piedāvātos Pakalpojumus pie Pakalpojumu sniedzējiem, it īpaši potenciāli traumatisko sporta aktivitāšu laikā un pēc tām.

8.7. Sportsmap neuzņemas atbildību par Platformas tehniskās darbības nepilnībām, ja konkrētā Klienta ierīce neatbilst Noteikumu 4.15. punktā atrunātajām tehnoloģiskajām prasībām.

8.8. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šo Noteikumu saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi, ja tas noticis nepārvaramas varas (force majeure) apstākļos, kas nevī ietver, bet neparobežojas ar masu nekārtībām, dabas katastrofām, ugunsgrēkiem, plūdiem, kļūmēm telekomunikācijas un enerģētikas tīklos, kā arī trešo personu negodprātīgas darbības, kas vērstas uz nesakcionētu piekļuvi vai programmatūras ļaunprātīgu bojājumu.

9. KLIENTA UN SPORTSMAP TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANĀS

9.1. Klienta un Sportsmap tiesiskās attiecības un Pakalpojuma sniegšana tiek uzskatīta par labrātīgi izbeigtu brīdī, kad Klients izdzēš savu personīgo Klienta kontu no Platformas.

9.2. Labprātīgas tiesisko attiecīgu izbeigšanas gadījumā Klients atsakās no jebkādām prasībām, kas viņam radušās pret Sportsmap vai arī varētu rasties nākotnē.

9.3. Sportsmap Pakalpojumu sniegšana tiek uzskatīta par vienpusēji pārtrauktu no Klienta puses brīdī, kad Klienta ieskatā Sportsmap ir būtiski pārkāpis Noteikumus tīšuprāt vai smagas nolaidības dēļ un par to ir paziņojis Sportsmap administrācijai.

9.4. Neatkarīgi no iemesliem, Sportsmap ir tiesības apturēt Klienta konta darbību, Klientam paziņojot par to divus (2) mēnešus iepriekš

9.5. Sportsmap var vienpusēji pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un bloķēt Klienta kontu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Klients ir pārkāpis šos Noteikumus vai Pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības un pakalpojuma lietošanas noteikumus (skat. Noteikumu 5.3.punktu).

10. NOTEIKUMU SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪŠANA

10.1. Noteikumi attiecas uz visiem Sportsmap Platformas Klientiem.

10.2. Pakalpojuma sniedzēja noteiktie iekšējās kārtības un pakalpojumu lietošanas noteikumi un cenrādis attiecas uz attiecīgā Pakalpojumu sniedzēja pakalpojuma lietotāju t.i. Klientu, un Klients apņemas tos ievērot.

10.3. Noteikumi ir pieejami www.sportsmap.lv interneta vietnē.

10.4. Sportsmap ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus un Privātuma politiku. Grozījumi tiek publicēti Sportsmap interneta vietnē un stājas spēkā, sākot ar jauno noteikumu publicēšanu interneta vietnē.

10.5. Papildus šiem Noteikumiem Sportsmap ir tiesības noteikt kārtību, kādā tiek veikti maksājumi par Pakalpojumu.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Sportsmap administrācija patur tiesības sniegt neskaidro lietošanas noteikumu punktu skaidrojumu pēc rakstiska pieprasījuma, nosūtot Klientam atbildi e-pastā.

11.2. Pieprasījumu / informācijas sniegšanas termiņi:

11.2.1. naudas atmaksa Noteikumos paredzētos gadījumos - līdz 14 dienām

11.2.2. informācijas sniegšana Klientiem par jautājumiem, kas saistīti ar Platformas lietošanas tehnisko nodrošinājumu - līdz 7 dienām

11.2.3. informācijas sniegšana Klientiem par jautājumiem, kas nav saistīti ar Platformas lietošanas tehnisko nodrošinājumu - līdz 30 dienām

11.2.4. informācijas sniegšana valsts iestādēm un sadarbības partneriem - līdz 30 dienām.

11.3. Jautājumos, kas Noteikumos nav regulēti, puses ievēro Normatīvos aktus.

11.4. Visi no Noteikumiem izrietošie vai ar tiem saistītie strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, bet tad, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā saskaņā Normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesās.

11.5. Noteikumi no Klienta puses var tikt apstiprināti šādos veidos: uzsākot lietot Sportsmap vietnes piedāvātos pakalpojumus, uzsākot komunikāciju ar Sportsmap izmantojot e-pastu, web čatu vai cita veida čatu, sms, sociālos tīklus, un citos gadījumos, kad Sportsmap tieši atrunā nepieciešamību Klientam akceptēt Noteikumus, lai Sportsmap varētu turpināt komunikāciju.

11.6. Sportsmap administrācijas kontakti: info@sportsmap.lv